Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI NAJMA BICIKALA

Članak 1. – Predmet najma

Najmodavac daje, a Najmoprimac prima u najam bicikl(e) i opremu navedenu na prvoj stranici Ugovora (u daljnjem tekstu: Predmet najma) trenutkom potpisa ovog Ugovora o najmu (u daljnjem tekstu: Ugovor) u naznačeno vrijeme i u potpuno tehnički ispravnom stanju, što potvrđuju potpisom Ugovora.
Strane Ugovora u suglasju utvrđuju da vrijednost jednog bicikla s ugrađenom opremom kao predmeta najma, a za slučajeve naknade štete, ili navođenja vrijednosti kod otuđenja, iznosi 700,00 € za klasične bicikle sa standardnom opremom, 1.400,00 € za cestovne bicikle i MTB bicikle sa premium opremom (uključuje i FS opremu), odnosno 3.000,00 € za e-bicikle sa standadnom opremom i 4.000,00 € za e-bicikle sa premium opremom (FS, enduro)

Članak 2. – Trajanje najma

Najmoprimac se obvezuje izvršiti vraćanje Predmeta najma najkasnije u roku naznačenom na prethodnoj stranici Ugovora u ispravnom i neoštećenom stanju, odnosno u stanju u kakvom je preuzeo Predmet najma.

Najmoprimac može, uz obaveznu prethodnu najavu Najmodavcu isključivo na telefon 091/315-7777, produljiti korištenje Predmeta najma uz prethodno odobrenje Najmodavca, koje će Najmoprimcu biti odobreno slanjem SMS poruke, te se u tom slučaju obvezuje izvršiti vraćanje Predmeta najma najkasnije do isteka vremena za koje je najam produljen i odobren. Dnevni najam podrazumijeva najam do kraja radnog vremena Najmodavca, istoga dana kada je najam započet.

Prilikom vraćanja Predmeta najma, Najmodavac će u prisutnosti Najmoprimca pregledati Predmet najma i ukazati Najmoprimcu na moguća oštećenja, kvarove i nedostatke.

Po isteku ugovorenog perioda najma smatrati će se da je Najmoprimac neovlašteno i svjesno otuđio Predmet najma, u kojem slučaju Najmodavac ODMAH podnosi prijavu i obavještava Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležnu Policijsku postaju.

Članak 3. – Cijene i plaćanje

Najmoprimac se obvezuje platiti ugovorenu cijenu Predmeta najma unaprijed, odmah u trenutku potpisa Ugovora.
Najmodavac nema obvezu povrata plaćenog iznosa najma ukoliko zbog promjene vremenskih prilika ili okolnosti koje su na strani Najmoprimca dođe do ranijeg povrata Predmeta najma.
Ukoliko je Najmodavac odobrio produljenje najma, sukladno čl. 2. Ugovora, Najmoprimac se obvezuje platiti ugovorenu cijenu ukupnog najma odmah u trenutku vraćanja Predmeta najma.
Najmodavac je ovlašten, bez posebnog odobrenja Najmoprimca, ugovorenu najamninu ili razliku ugovorene najamnine naplatiti neposredno iz jamčevine.
Cijene najma objavljene su na prodajnom mjestu na kojemu se vrši najam bicikala. Cijene objavljene na web stranici su informativnog karaktera i ne sadrže cijene svih vrsta bicikala, obzirom da iste ovise o vrsti i opremi bicikla, duljini perioda najma i sl.
Cijene najma odnose se na najam bicikala koji se vrši u poslovnom prostoru Najmodavca. Dostava bicikala na druge lokacije naplaćuje se u skladu sa posebnom ponudom Najmodavca, a koja ovisi o lokaciji, udaljenosti, vremenu trajanja najma i sl. U slučaju da se bicikli dostavljaju na lokaciju različitu od poslovnog prostora Najmodavca, minimalni period najma bicikala je dnevni najam.

Članak 4. – Rezervacije i otkazivanje najma od strane Najmoprimca

Potencijalni najmoprimac može unaprijed rezervirati bicikl ili više njih. Kod telefonskih rezervacija ili rezervacija e-mailom, a koje se odnose na dan telefonskog poziva ili slanja e-maila, Najmodavac može izvršiti rezervaciju samo onih bicikala koji su u tom trenutku raspoloživi za najam. Bicikli su za najmoprimca rezervirani najduže 30 minuta od vremena koje je Najmoprimac priopćio telefonom ili e-mailom Najmodavcu kao vrijeme u kojemu će doći preuzeti bicikl. Ukoliko Najmoprimac ne stigne do mjesta preuzimanja bicikla u dogovoreno vrijeme, te na neki od prethodno opisanih načina zatraži dodatno vrijeme za rezervaciju, Najmodavac ima pravo naplatiti mu vrijeme trajanja rezervacije, kao da je Najmoprimac koristio bicikl, u skladu sa cjenikom, pri čemu se svaki započeti sat računa kao puni sat najma.
Ukoliko Najmoprimac želi rezervirati točno određeni bicikl ili bicikl točno određenih karakteristika ili ako se radi o višednevnom najmu, može to učiniti isključivo minimalno 24 sata unaprijed, uz avansno plaćanje iznosa od 30% cijene najma bicikla za ugovoreni period najma.
Kod rezervacije 5 ili više bicikala, Najmoprimac je dužan avansno uplatiti punu cijenu najma bicikala za ugovoreni period najma. Avansno plaćanje potrebno je izvršiti najkasnije 30 dana prije ugovorenog termina najma bicikala. Za slučaj da ne dođe do realizacije najma bicikala u ugovorenom terminu zbog otkaza od strane Najmoprimca, a najam se ne može realizirati niti u nekom drugom terminu, Najmodavac ima pravo zadržati 30% iznosa ugovorene cijene najma bicikala.
Ukoliko je ugovorena cijena najma plaćena avansno, a do realizacije ne dođe zbog kiše ili olujnog nevremena u ugovorenom terminu, ili zbog više sile, te se najam ne može realizirati u nekom drugom terminu, najmodavac ima pravo zadržati i/ili naplatiti 5% ugovorenog iznosa za cjelokupni period najma, ali ne manje od 40,00 € po grupi/ugovoru/terminu.

Članak 5. – Korištenje predmeta najma

Najmoprimac se obvezuje koristiti predmet najma s pažnjom dobrog domaćina, koristiti ga isključivo za rekreativnu vožnju po označenim biciklističkim stazama, bez izlaganja bicikla skokovima i neprimjerenoj vožnji izvan staza i puteva, čuvati ga od mogućih oštećenja, kvarova i otuđenja, ne izlagati ga načinu upravljanja koji nije primjeren korištenju bicikla i opreme. Prilikom korištenja bicikla, Najmoprimac je dužan nositi zaštitnu kacigu.
Najmoprimac NE SMIJE koristiti Predmet najma za niti jednu drugu namjenu osim za samostalnu rekreativnu vožnju, ne smije prevoziti Predmetom najma druge osobe (izuzetak je prijevoz djeteta u montiranoj dječjoj sjedalici) ili bilo kakav teret, kao niti stavljati i montirati na Predmet najma bilo kakvu opremu ili oznake.
Najmoprimac nije ovlašten i ne smije demontirati, skidati ili mijenjati položaj bilo kojeg dijela Predmeta najma, u protivnom obvezuje se nadoknaditi Najmodavcu ukupno nastalu štetu koja bi nastala uslijed nedostatka dijelova, nemogućnosti korištenja Predmeta najma i štete s osnova izgubljene dobiti zbog nemogućnosti iznajmljivanja Predmeta najma.
Najmoprimac nije ovlašten bez suglasnosti Najmodavca ustupiti korištenje Predmeta najma bilo kojoj drugoj osobi, osim ukoliko unajmljuje više bicikala i opreme, te je dužan već u trenutku sklapanja Ugovora imenovati osobe koje će koristiti Predmet najma.
Za slučaj da najmoprimac ostavlja bicikl(e) i opremu bez svojeg nadzora, dužan je osigurati bicikl(e), opremu i dijelove od mogućeg otuđenja, vezivanjem sigurnosnim lancem (lokot) kojim će vezati ramu i zadnji kotač za neki čvrsti predmet (stalak za bicikle, ograda, stup i sl.)

Članak 6. – Naknada štete od loma, kvara ili otuđenja

Najmoprimac se obvezuje Najmodavcu nadoknaditi ukupnu štetu koja nastane bilo kakvim oštećenjem ili kvarom uzrokovanim neprimjerenim korištenjem bicikla i opreme ili uslijed postupanja koje je neprimjereno ili zabranjeno prethodnim člankom.
Najmoprimac se za slučajeve oštećenja Predmeta najma, kvara uzrokovanog korištenjem od strane Najmoprimca ili treće osobe kojoj je Najmoprimac predao Predmet najma na korištenje, kao i otuđenja Predmeta najma, obvezuje Najmodavcu nadoknaditi ukupnu štetu, koja obuhvaća osim popravka i zamjene dijelova, i štetu nastalu zbog izgubljene dobiti s osnova nemogućnosti Najmodavca da iznajmljuje Predmet najma.
Za slučaj otuđenja Predmeta najma Najmoprimac se obvezuje nadoknaditi Najmodavcu novčanu naknadu u visini utvrđenoj čl.1. Ugovora za svaki bicikl i posebno za svaki drugi predmet najma, te štetu zbog izgubljene dobiti nastalu za vrijeme od trenutka otuđenja pa do trenutka isplate naknade štete zbog otuđenja.

Članak 7. – Odgovornost najmoprimca

Najmoprimac se obvezuje koristiti Predmet najma na puni vlastiti rizik, te izjavljuje da on i osobe koje je imenovao kao korisnike kod sklapanja Ugovora za više Predmeta najma, kao i njegovi maloljetni članovi obitelji, odnosno druge maloljetne osobe za koje unajmljuje bicikl(e), znaju upravljati biciklom i poznaju prometne propise, pa ovim Ugovorom preuzima punu vlastitu i osobnu odgovornost za sebe, za osobe koje je imenovao kao korisnike kod najma više Predmeta najma, kao i za maloljetne osobe, odnosno maloljetne članove obitelji, za svu štetu koja bi im nastala zadobivanjem ozljede ili narušenjem zdravlja uslijed pada ili upravljanja biciklom i korištenja Predmetom najma, te se odriče bilo kakvog zahtjeva za naknadu štete spram Najmodavca.
Za bilo kakvu štetu, koja bi nastala Najmoprimcu ili članu njegove obitelji ili osobi koju je imenovao kao korisnika ili kojoj je najmoprimac ustupio Predmet najma na korištenje, uslijed zadobivanja ozljeda ili narušenja zdravlja uzrokovanog padom ili upravljanjem biciklom, Najmodavac se ovim ugovorom oslobađa odgovornosti za štetu, s čime je Najmoprimac u cijelosti suglasan, što potvrđuje potpisom ovog Ugovora. Eventualnu naknadu štete zbog ozljede koja ima za posljedicu trajni invaliditet ili smrt Najmoprimca ili osoba koje je on imenovao kao korisnike kod sklapanja Ugovora za više Predmeta najma, Najmoprimac može potraživati od osiguravajućeg društva s kojim Najmodavac ima sklopljenu Policu osiguranja od nezgode. Ozljedu je najmoprimac dužan prijaviti Najmodavcu odmah po njezinom nastanku, odnosno prilikom vraćanja Predmeta najma, kako bi od Najmodavca dobio podatke o osiguratelju, polici osiguranja i postupku prijave štete, odnosno štetnog događaja, jer u protivnom Najmoprimac snosi rizik od otklanjanja odgovornosti osiguratelja za naknadu štete, a radi nepravodobne prijave nastanka iste.
Najmodavac se oslobađa bilo kakve odgovornosti za štetu za slučaj da Najmoprimac, osoba koju je imenovao kao korisnika ili joj ustupio Predmet najma, ili maloljetni član njegove obitelji, prilikom upravljanja biciklom ne nosi zaštitnu kacigu.

Članak 8. – Jamčevina

Prilikom sklapanja Ugovora Najmoprimac se obvezuje položiti kod Najmodavca jamčevinu u ugovorenom iznosu.
Jamčevina se ugovara za slučaj da Najmoprimac ne vrati u ugovorenom roku Predmet najma, za potrebe naplate ugovorene najamnine, za slučaj nastanka oštećenja i kvara na Predmetu najma i izgubljene dobiti na strani Najmodavca, u kojim slučajevima Najmoprimac Ugovorom ovlašćuje Najmodavca da bez posebnog odobrenja to naplati iz položene jamčevine.
Položenu jamčevinu Najmodavac je ovlašten koristiti i za naplatu troškova popravaka, zamjene dijelova i otklanjanja oštećenja, te troškova pokretanja određenih sudskih i izvansudskih postupaka.
Jamčevina za svaki bicikl utvrđuje se u skladu sa vrijednošću bicikla navedenom u čl.1 ovih Općih uvjeta.

Članak 9. – Osobi podaci Najmoprimca

Prilikom sklapanja Ugovora o najmu, Najmoprimac Najmodavcu dobrovoljno daje podatke nužne za sklapanje Ugovora, odnosno za identifikaciju Najmoprimca. Prilikom sklapanja Ugovora, Najmoprimac će Najmodavcu dati na uvid identifikacijski dokument, kojega Najmodavac ima pravo zadržati do trenutka vraćanja Predmeta najma ili ga fotografirati/skenirati. Identifikacijski dokument Najmodavac može zadržati umjesto jamčevine, te se obvezuje da osobne podatke Najmoprimca neće davati trećim osobama, nego će ih koristiti isključivo u cilju realizacije Ugovora. Iznimka se odnosi na davanje osobnih podataka nadležnim državnim tijelima i osiguratelju, za slučaj da su Najmoprimac ili osobe koje je imenovao korisnicima u trenutku sklapanja Ugovora o najmu, doživjeli osigurani slučaj radi kojega je sklopljena Polica osiguranja od nezgode.
Svojim potpisom potvrđujem Najmoprimac potvrđuje da je razumio sadržaj Ugovora i da je u potpunosti suglasan s njegovim sadržajem.